دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394 
5. مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس

صفحه 53-64

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ علی میرزایی؛ عبدالعلی موحدی نیا


6. بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

صفحه 65-76

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


8. شناسایی انگل‌های خارجی برخی ماهیان زینتی استان اصفهان

صفحه 87-94

مهدی رئیسی؛ میرزاپور قهفرخی مرضیه؛ پیله وریان علی اصغر