دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389 
1. اثر وزن و طول مولدین ماهی شیربت (Barbus grypus) روی تولید و رشد بچه ماهی تا مرحله انگشت قد

صفحه 1-8

فرود بساک کاهکش؛ وحید یاوری؛ غلامرضا اسکندری؛ غلامحسین محمدی


3. تهیه کاریوتایپ ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)

صفحه 19-30

فاطمه کازرونی منفرد؛ فروزان باقرزاده؛ محمد رضا نوروز فشخامی؛ محمد پورکاظمی


4. میزان هم آوری و فصل تخم ریزی ماهی مرکب Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر

صفحه 31-38

رجب خدادادی؛ مازیار یحیوی؛ رضا قرابانی واقعی؛ محمد جواد شعبانی


8. زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان

صفحه 67-76

مجید شکاری؛ احمد سواری؛ جاسم غفله مرمضی؛ غلامرضا اسکندری؛ محمد تقی رونق؛ احمد رضا هاشمی؛ کاظم درویش بسطامی؛ محمود سینایی؛ محمد تقی کاشی


15. یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان

صفحه 143-148

آرش باقری؛ احسان کامرانی؛ حمید رضا اسماعیلی


16. یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر

صفحه 149-153

سارا نیکو؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سمین دهقان مدیسه؛ سمیه ساکی