دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 94، فروردین و اردیبهشت 1395 (94) 
1. شناسایی لارو گونه های مختلف شوورت ماهیان (Perciformes: Sillaginidae) در خلیج فارس، با روش های ریخت شناسی و خط شناسه گذاری DNA

صفحه 1-9

محمد امینی؛ رسول قربانی؛ علی شعبانی؛ مهناز ربانی ها؛ محسن نوری نژاد؛ رحمت ندافی؛ حامد کلنگی میاندره


7. تأثیر غلظت زیر کشنده سرب بر میزان آهن خون ماهی کپور معمولی ( Cyprinus carpio)

صفحه 67-79

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ ناصر کرمی راد؛ شهلا جمیلی