دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 101، مرداد و شهریور 1396 
10. بیولوژی تولیدمثل ماهی کوپر (Argyrops spinifer) در خلیج فارس

صفحه 91-104

سمیرا حمزه؛ یزدان کیوانی؛ نصراله محبوبی‌صوفیانی؛ خسرو آیین‌جمشید


12. بررسی مولفه‌های موثر بر مصرف ماهی تازه در ایران

صفحه 119-127

سامان ضیایی؛ خدیجه ثمره‌هاشمی؛ سیدامجد ثمره‌هاشمی


14. شناسایی مورفوتایپ‌های رنگی گونه Leptodius exaratus (Brachyuran: Xanthidae) بر اساس مطالعات مولکولی و میکروسکوپ الکترونی

صفحه 139-148

فریده چناری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمد علی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


15. بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه حبله‌رود

صفحه 149-158

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی‌سیاه‌کلرودی؛ ندا خردپیر؛ ، اعظم کرمی


19. مقایسه سه نوع تله صیادی ویژه صید میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense)

صفحه 193-196

علی‌اصغر خانی‌پور؛ مهرنوش امینی؛ احمد نوری؛ احسان کامرانی