دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382 
2. هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم

صفحه 21-42

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی


6. بافت شناسی لایه های مختلف تخمک ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

صفحه 93-102

رضوان الله کاظمی؛ محمود بهمنی؛ الکساندر رومانوف


8. مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso

صفحه 131-152

مهدی یوسفیان؛ شهربانو عریان؛ فرزانه فرخی؛ حسین عصائیان