دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382 
7. شکوفایی فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی و شناسایی جلبکهای سمی

صفحه 95-110

پریسا نجات خواه معنوی؛ شهربانو عریان؛ عبدالحسین روستائیان؛ رضا نقشینه؛ سید محمدرضا فاطمی