دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383 
3. تعیین ارزش غذایی اویستر صخره ای Saccostrea cucullata در سواحل دریای عمان

صفحه 23-32

آریا اشجع اردلان؛ حسین عمادی؛ داود بهزادی؛ ژاله خوش خو


4. مطالعه بافت شناسی تکامل لوله گوارش تاسماهی ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی

صفحه 33-50

مرتضی پهلوان یلی؛ باقر مجازی امیری؛ ایرج پوستی؛ محمود بهمنی


9. مطالعه میزان رشد دیاتومه Skeletonema costatum تحت تاثیر رژیمهای مختلف

صفحه 117-126

لیلا شمس؛ جعفر سیف آبادی؛ عباس متین فر؛ حسن ابراهیم زاده


11. بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس)

صفحه 143-150

سید رامین کاظمی؛ حسین عمادی؛ تورج ولی نسب؛ همایون حسین زاده صحافی