دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385 
3. بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه نیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی )

صفحه 23-34

غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا طاهری زاده؛ کیوان اجلالی؛ سید عبدالحمید هاشمیان؛ فرشته سراجی


7. بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر

صفحه 61-74

محمد علی خراشادی زاده؛ بهروز ابطحی؛ رضوان اله کاظمی؛ حسن فضلی


13. تعیین مناسبترین تراکم کشت در فیل ماهی پرورشی ( Huso huso )

صفحه 129-138

محمود محسنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ میر مسعود سجادی؛ وفا آق تومان


15. تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )

صفحه 153-160

محمد یوسفی گراکویی؛ شعبانعلی نظامی؛ کریم مهدی نژاد؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ مجید محمد نژاد