دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372 
4. سپید کولیهای کوچگر تالاب انزلی

صفحه 39-52

محمد کریمپور؛ نورالدین حسین پور؛ داوود حقیقی