دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381 
3. بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius)

صفحه 25-34

حمیدرضا جمالزاده؛ امین کیوان؛ شهلا جمیلی؛ شهربانو عریان؛ علی اصغر سعیدی


7. بررسی سیتوژنتیک آرتمیای دریاچه ارومیه

صفحه 85-100

مهتاب یارمحمدی؛ محمد پورکاظمی؛ ابوالقاسم کمالی


9. بررسی تعداد کروموزومهای ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichtys molitrix) و تهیه کاریوتایپ آن

صفحه 107-114

ابوالحسن وارسته؛ مرتضی حسین زاده مقدم؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا نوروز فشخامی