دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379 
1. تشکیل کالوس و باززایی علف دریایی از طریق کشت بافت

صفحه 1-10

حسن ابراهیم زاده؛ فرح کریمی؛ سید رضا ابهری