دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1376 
6. بررسی آلودگی به انگل CLINSTOMUM COMPLANATUMدر ماهیان رودخانه شیرود

صفحه 53-62

شکوفه شمسی؛ رضا پورغلام؛ عبدالحسین دلیمی اصل