دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375 
1. بررسی شرایط فیزیکو شیمیایی دریای عمان

صفحه 1-18

محمود ابراهیمی؛ اسماعیل صادقیان