سنجش میزان عناصر سنگین در شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus caspicus) تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 نور

چکیده

 با توجه به فعالیت های مختلف انسانی در محدوده حوضه آبریز تالاب انزلی و ورود آلاینده های مختلف از جمله عناصر سنگین به این اکوسیستم آبی و جذب و تجمع احتمالی آنها در پوسته و عضله شاه میگو که یکی از کفزیان بومی تالاب انزلی بوده و از ارزش غذایی و اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است، نمونه برداری آب و رسوبات بستر از 18 ایستگاه و در مورد شاه میگو از 15 ایستگاه انجام پذیرفت. پس از زیست سنجی و توزین شاه میگو، هضم شیمیایی نمونه ها طبق روش استاندارد بین المللی صورت گرفت و توسط دستگاه جذب اتمی میزان عناصر سنگین شامل کروم، روی، سرب، نیکل و وانادیوم در آب، رسوبات بستر، پوسته و عضله آن اندازه گیری گردید.
میانگین میزان عناصر کروم، روی، سرب، نیکل و وانادیوم در آبهای تالاب انزلی به ترتیب 6/4، 5/184، 28/8، 27/9 و 47/1 میکروگرم در لیتر می باشد که در مقایسه با استانداردهای جهانی برای آب آشامیدنی مناسب نبوده، اما برای آبیاری و آبزی پروری مناسب می باشد.
هر چند که میزان عناصر سنگین در رسوبات در حد بالایی است، اما این مقدار در محدوده میزان قابل تحمل برای آبزیان می باشد.
هیچگونه همبستگی بین اندازه و وزن شاه میگو با میزان جذب و تجمع عناصر در پوسته و عضله آنها وجود نداشت، اما همبستگی معنی دار و مستقیمی بین عناصر سنگین در آب و رسوبات و همچنین بین رسوبات، پوسته و عضله شاه میگو در تالاب انزلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF HEAVY METALS CONTENT IN ASTACUS LEPTODACTYLUS CASPICUS IN ANZALI LAGOON

نویسندگان [English]

  • maryam paydar 1
  • M. Sharif Fazeli 2
  • A. Riahi Bakhtiari 2
1 ostadyar
2 Noor
چکیده [English]

With attention to different human activities around Anzali lagoon and entrance different pollutants containing heavy metals into this aquatic ecosystem and alterante absorption and accumulation of heavy metals in shell and muscle of Astacus leptodactylus which is native species of Anzali lagoon and having food and economic importance. Sampling of water and sediments from 18 stations and also shell and muscle of Astacus leptodactylus from 5 stations have been conducted. After biometric evaluation of Astacus leptodactylus, the chemical analysis of the samples were done by using international standard methods and then their heavy metals content was determined by Atomic Absorption Spectrophotometer (A.A.S). 
Result of the analysis stated that: 
There wasn't significant difference between weight and size of Astacus leptodactylus with their absorption and accumulation of heavy metals; but there was a significant difference and correlation coefficient between heavy metals content in water and sediments, and also in sediments with shell and muscle of Astacus leptodactylus in Anzali lagoon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Heavy metals
  • ASTACUS LEPTODACTYLUS
  • Anzali lagoon
  • Iran