بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نور

2 اهواز

چکیده

 



این تحقیق به منظور بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، H.Milne Edward، 1837) در پنج سطح شامل صفر (تیمار شاهد بدون افزایش بستر مصنوعی) 20، 40، 60، 80 درصد افزایش بستر مصنوعی با سه تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی انجام پذیرفت. بچه میگوهای سفید هندی 35 روزه (PL35) با میانگین وزن 0.02 ± 0.42 گرم به مدت 90 روز در مخازن 4 تنی، با تراکم 157 عدد در هر مخزن معادل 30 عدد در متر مربع، پرورش یافتند. در این آزمایش شاخصهای رشد و بازماندگی بچه میگوها در تیمارهای مختلف در دوره پرورش بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش بستر مصنوعی بر برخی شاخصهای رشد بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicu) دارای اثر معنی دار بود (P<0.05). بیشترین میانگین افزایش وزن بدن، بالاترین میانگین وزن نهایی بدن بچه میگوها، میانگین ضریب رشد ویژه (SGR)، میانگین تولید و همچنین کمترین میزان میانگین ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار 40 درصد افزایش بستر مصنوعی بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش بستر مصنوعی اثر معنی داری بر شاخص افزایش طول کاراپاس انتهایی و بازماندگی نداشت (P>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ADDED ARTIFICIAL SUBSTRATE ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF JUVENILE INDIAN WHITE PRAWN (PENAEUS INDICUS)

نویسندگان [English]

  • A. Jahedi 1
  • A. Abedian 1
  • J. Ghafleh marmazi 2
1 Noor
2 Ahvaz
چکیده [English]

The effects of added artificial substrates on juveniles of Indian white prawn (Penaus indicus) were evaluated. Three replicate tanks were randomly assigned to receive added substrate to increase available surface 20, 40, 60 and 80 percent. Control tanks received no added substrate. Juveniles with mean weight of 0.42±0.027gwere raised for 90 days in 5000 lit concrete tanks filled with 4000 lit of water and stocked at a density of 30 ind/m2. Growth and survival of P. indicus juveniles were studied during the culture period.
Results showed that substrates significantly (P<0.05) affected growth performances of Indian white prawn. Highest specific growth rate (SGR) and highest yield obtained in tanks with 40% added substrate in compare with other groups. Carapace length gain and survival rate had not significantly differences (P>0.05).





 

کلیدواژه‌ها [English]

  • INDIAN WHITE PRAWN
  • Penaeus indicus
  • Growth
  • survival