بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماریزایی ویروس لکه سفید (WSSV) در میگوی پاسفید با در معرض قرار دادن یکصد عدد میگوی چهل روزه عاری از بیماری در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در میگوهای مورد آزمایش با انجام Polymerase Chain Reaction (PCR) با کیت تشخیص بیماری لکه سفید (White Spot Disease) بنام Shrimp PCaRe Simplex و مشاهده علایم بالینی، از عدم وجود ویروس در آنها اطمینان حاصل شد. این ویروس با استفاده از بافت میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) که علایم مشخص بیماری لکه سفید را نشان داده بود (با PCR نیز وجود ویروس در آنها تایید شده بود)، بصورت خوراکی و به مدت 24 ساعت به میگوهای سالم داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که میگوهای پاسفید بعد از سه روز علایم بالینی بیماری لکه سفید را نشان داده که با PCR بیماری در آنها تایید گردید. کلیه میگوهای مورد آزمایش بعد از ده روز از بین رفتند. در میگوهای پا سفید شاهد که در معرض ویروس قرار نگرفته بودند هیچگونه علایمی از بیماری و مرگ و میر مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ASSESSING PATHOGENESIS OF THE WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) IN THE WHITELEGED SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI)

نویسندگان [English]

  • M. Afsharnasab
  • A. Dashtiannasab
  • V. Yeganeh
چکیده [English]

The pathogenesis of the white spot syndrome virus (WSSV) was studied experimentally with challenge exposure of one hundred post larvae Litopenaeus vannamei each aged 40 days.
The shrimp L. vannaemi larvae were first examined with Shrimp PCaRe Simplex detection kit and found to be free of WSSV. The Fenerropenaeus indicus tissues that showed the clinical signs and were PCR positive for the white spot disease (WSD) were used as the source of WSSV. The challenge exposure was accomplished by feeding minced tissue of the F. indicus to L. vannaemi for 24 hours. Based on the results, the L.vannamei revealed the clinical sign of WSD after three days, the PCR was positive and all the shrimp specimens were died after ten days. The control group of the shrimp did not show any sign of WSD and their PCR was negative during the experiment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • WHITE SPOT DISEASE
  • White spot syndrome virus