اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium intybus) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عصاره های کاسنی (Cichorium intybus) و  علف­چای (Hypericum perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. برای این منظور 720 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان به وزن متوسط 5±100 گرم بصورت تصادفی میان چهار گروه آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره­های حاوی 3% عصاره کاسنی، 3% عصاره علف چای و  ترکیب %5/1 عصاره کاسنی و %5/1 عصاره علف­چای تقسیم شدند. آزمایش به مدت 12 هفته بطول انجامید. شاخص­های ایمنی سرم شامل فعالیت آنزیم لیزوزیم، جایگزین کمپلمان و سطح ایمونوگلوبولین کل به همراه فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی مانند کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) کبد سنجیده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، افزودن 3% عصاره کاسنی به جیره غذایی موجب افزایش معنی­دار میزان ایمونوگلوبین کل و فعالیت آنزیم لیزوزیم نسبت به گروه شاهد شده است (05/0>p). بالاترین میزان فعالیت جایگزین کمپلمان در تیمار حاوی ترکیب %5/1 عصاره کاسنی و %5/1 عصاره علف­چای مشاهده شد. افزودن مجزا و ترکیبی عصاره­های هر دو گیاه کاسنی و علف چای به جیره غذایی نیز منجر به افزایش فعالیت آنزیم­های SOD و GPX نسبت به جیره شاهد گردید (05/0>p). بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم کاتالاز نیز به ترتیب در گروه شاهد و  تیمار %3 علف چای مشاهده شد (05/0>p). نتیجه آن­که، افزودن %3 عصاره گیاه کاسنی به جیره غذایی باعث بهبود شاخص­های ایمنی و %3 علف چای منجر بر افزایش سطح فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان  شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Single and combined effects of Chicory (Cichorium intybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • L. Farzollahi
  • K. Sarvi Moghanlou
  • A. Imani
چکیده [English]

The aims of present study were to investigate the effects of Chicory (Cichorium intybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). For this purpose, 720 fish with an average weight of 100±5 g were randomly allocated to four distinct treatments including: a control group, 3% chicory extract, 3% extract of H. perforatum and combined treatment containing 1.5% chicory extract and 1.5% extract of ) H. perforatum). The experiments lasted for 12 weeks. Immune parameters including lysozyme, alternative complement activity and total immunoglobulin content of serum along with the activity of antioxidant enzymes namely catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase were measured. Our results showed that dietary supplementation of 3% chicory extract significantly increased total immunoglobulin and lysozyme enzyme activity compared to the control group (p<0.05). The highest level of alternative complement activity was observed in simultaneous supplementation of 1.5% chicory and 1.5% H. perforatum extract (p<0.05). Also, single and combined dietary inclusion of both herbal extracts resulted in increased SOD and GPX enzymes activity in comparison to control group received diet devoid of any herbal extract (p<0.05). In addition, the highest and lowest activity of catalase was observed in the control group and 3% H. perforatum, respectively (p<0.05). In conclusion, dietary inclusion of 3% Chicory extract would improve the immune indices and including 3% H. perforatum extract increased the antioxidant enzymes activity of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicory
  • H. perforatum
  • Immunity
  • Antioxidant enzymes
  • Rainbow trout