بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه استفاده از تولیدات گیاهی در آبزی پروری توسعه یافته است. هدف از این تحقیق شناخت اثرات مصرف خوراکی ژل خام گیاه آلوئه ورا در عملکرد رشد و برخی شاخصهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. بدین منظور تعداد 90 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان به ظاهر سالم در شرایط زیستی مطلوب با وزن تقریبی 5/3±107 در 2 گروه شاهد (غذای پایه) و تیمار (غذای پایه+ 5/0% ژل آوئه‌ورا) با 3 تکرار تقسیم بندی و برحسب اشتهای ماهی و تا حد سیر شدن تغذیه شدند. در پایان دوره 2 ماهه تغذیه، ضریب تبدیل غذایی محاسبه و گلبولهای سفید و قرمز، هماتوکریت، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید و اسید اوریک، پروتئین کل، آلبومین، AST،ALT اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که ضریب تبدیل گروه تیمار کمتر از گروه کنترل است(p<0.05) . بررسی بیوشیمیایی خون نشان داد که مقادیر پروتئین کل، آلبومین، AST،ALT و اسید اوریک در ماهیان تیمار نسبت به کنترل تغییر معنی داری نداشته است(p>0.05) ولی در مورد گلوکز، کلسترول و تری گلیسیرید تغییر معنی دار بود و کاهش قابل توجهی در غلظت آنها مشاهده شد(p<0.05). با توجه به نتایج حاصله مصرف خوراکی ژل خام گیاه آلوئه ورا میتواند بدون اختلال در عملکرد کبد در بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش قند و چربیهای فیزیولوژیک خون ماهی تاثیر گذار بوده و در طول دوره پرورش این ماهی قابل توصیه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oral administration of Aloe vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A. Parsa
  • M. Rahanandeh
  • S. Alinezhad
چکیده [English]

Today, the use of herbal drugs has been developed in animal husbandry. Rainbow trout is also known as an important fish for breeding. The purpose of this study was to determine the effects of oral consumption of Aloe Vera gel on growth performance and some blood parameters of rainbow trout. The number of 90 apparently healthy rainbow trout on a biological condition with an approximate weight of 107 ± 3.5g was divided into two groups: control (basal diet) and treatment (basal diet + 0.5% Aloe vera gel) with 3 replications and in terms of fish appetizers were fed to the extent. At the end of the 2-month period, the food conversion ratio and blood sample (Total protein, Albumin, AST, ALT, White and Red blood cells, Hematocrit, Glucose, Cholesterol, Triglycerides and Uric acid) were measured. The results showed that the food conversion ratio was lower than the control group (p<0.05). Blood biochemical analysis showed no significant changes in Total protein, Albumin, AST, ALT and Uric acid between control and treatment group (p> 0.05), but significant reduction was observed in Glucose, Cholesterol and Triglyceride (p<0.05). According to the results, oral consumption of Aloe vera gel can be effective in improving the nutritional performance and reduce the physiological sugar and lipids of blood, and it is recommended during the period of breeding mentioned fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Aloe vera
  • Blood parameters
  • Nutrition