اثرات حمام عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف کاربرد عصاره هیدرو‌الکلی گزنه درکنترل بیماری ساپرولگنیوز و بررسی تأثیر آن برفراسنجه های خونشناسی، بیوشیمیایی سرم و ایمنی  قزل‌آلای رنگین کمان آلوده شده با ساپرولگنیا انجام شد. 180 قطعه ماهی قزل الای رنگین کمان با میانگین وزن 27/0±22 گرم در 6  تیمار آزمایشی به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه‌های آزمایشی ابتدا با فلس برداری از ناحیه ساقه دمی مستعد بیماری شدند و سپس با زئوسپور ساپرولگنیا (با دوز105×3 زئوسپور در هر لیتر) به مدت 4 ساعت حمام داده شدند. ماهیان پس ازآلوده سازی در تانک‌های100 لیتری قرار گرفتند و چهار تیمار به ترتیب50 ، 100، 150 و 200 میلی‌گرم بر لیتر عصاره هیدرو‌الکلی گزنه روزانه به مدت 1 ساعت در طول 1 هفته دریافت کردند. در پایان یک هفته حمام دهی با غلظت های مختلف عصاره ی هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع حمام دهی (هفته دوم)، افراسنجه های خونشناسی (گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت و هموگلوبین) ، فراسنجه های بیوشیمیایی سرم (آلبومین، گلبولین و توتال‌ پروتئین) و فراسنجه های ایمنی (فعالیت لیزوزیم، سیستم کمپلمان و فعالیت انفجارتنفسی) و همچنین درصد تلفات در تمامی تیمارها بررسی شدند.  نتایج بدست آمده نشان داد میزان100 میلی گرم بر لیتر عصاره‌ هیدروالکلی گزنه باعث افزایش معنی‌دار فراسنجه های خون‌شناسی، بیوشیمیایی سرم و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مبتلا به ساپرولگنیوز می‌شود (05/0>p). همچنین دوزهای50 ،150 و200 میلی‌گرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه با افزایش مقاومت ماهیان در برابر ساپرولگنیوز باعث کاهش معنی‌دار تلفات نسبت به تیمار کنترل شدند. از این‌ رو استفاده از عصاره هیدروالکلی گزنه با دوز 100 میلی گرم بر لیتر با روش حمام درمانی جهت بهبود شاخص های خون شناسی و ایمنی و همچنین کنترل ساپرولگنیوز در ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bathing effects of nettle (Urtica dioica) hydroalcoholic extract on immunological and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) infected with Saprolegnia fungal

نویسندگان [English]

  • N. Alishah
  • F. Firouzbakhsh
  • Z. Mehrabi
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of nettle (Urticadioica) hydroalcoholic extract (NHE) on saprolegniasis control, serum biochemistry, immunological and hematological indices of rainbow trout infected with Saprolegnia. Rainbow trout (n=180, weight=22±0.27g) were randomly distributed in six treatments. Experimental groups were first made prone to the disease by scaling the caudal peduncle, and then were exposed to bathing with S. zoospores (3×105/L) for 4 hours. After infection, fish were stocked in 100 L tanks and received four treatments (50, 100, 150, and 200 mg/L of NHE) daily for 1 hour during 1 week. At the one-week bathing with NHE (first week), and a week after the bathing (second week), parameters of hematology [red blood cells (RBCs), white blood cells (WBCs), hematocrit, and hemoglobin], serum biochemistry (albumin, globulins, and total protein), immunity parameters (lysozyme activity, complement system, and respiratory burst activity), and mortality rate were examined in all treatments. Results showed that 100 mg/L of NHE significantly increased hematological, serum biochemical and immunity parameters in rainbow trout infected with saprolegnia (p< 0.05). Also, doses 50, 150 and 200 mg/L of NHE significantly reduced mortality rate with increasing fish resistance to saprolegniasis compared the control. Hence, the use of NHE at a dose of 100 mg/L with bath therapy is recommended to improve hematological and immunological parameters, and to control of saprolegniasis in this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nettle
  • Hematology
  • Saprolegniasis
  • Bath therapy
  • Rainbow trout