مقایسه تطبیقی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی (1890Benthosema pterotum, Alcock ) و ژلاتین گاوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه برای نخستین بار ژلاتین فانوس ماهی (1890Benthosema pterotum, Alcock)، با هدف استفاده بهینه از این صید جانبی ارزشمند استخراج گردید. ترکیبات (رطوبت، خاکستر، پروتئین)، قدرت ژلی، دمای ژل شدن و دمای ذوب شدن ژلاتین استخراج شده، بررسی و با خواص ژلاتین تجاری گاوی موجود در بازار، مقایسه شد. دو نمونه ژلاتین مورد بررسی همچنین از لحاظ خصوصیات رنگی با یکدیگر مقایسه شدند. میزان رطوبت و خاکستر ژلاتین فانوس ماهی در مقایسه با ژلاتین گاوی به طور معنی‌داری بیشتر بود. رطوبت و خاکستر ژلاتین فانوس ماهی به ترتیب برابر با 1/0 ± 2/8 % و 1/0 ± 2/3 % اندازه‌گیری شد. میزان پروتئین ژلاتین گاوی به طور معنی‌داری بالاتر از میزان پروتئین ژلاتین فانوس ماهی و برابر با 1/0 ± 7/91 % اندازه‌گیری شد، در حالی که میزان پروتئین ژلاتین فانوس ماهی برابر با 1/0 ± 3/86 % بود(p<0.05). دما و زمان ذوب ژلاتین فانوس ماهی (C° 5/0 ± 23، 0/2 ±  135 ثانیه) ، به دلیل کم بودن مقدار هیدروکسی‌پرولین در آن، به طور معنی‌داری پایین‌تر از دما و زمان ذوب ژلاتین گاوی بود (C° 5/0 ± 26، 0/1 ± 150 ثانیه) که در کل از مزایای ژلاتین ماهی می‌باشد (P<0.05). اختلاف معنی‌داری بین قدرت ژلی ژلاتین فانوس ماهی (00/1 ± 45 گرم) و ژلاتین گاوی (2/1 ± 240 گرم) مشاهده شد (P<0.05). ژلاتین گاوی از لحاظ فاکتورهای رنگی، در مقایسه با ژلاتین استخراج شده از فانوس ماهی، دارای کیفیت بهتر بود. در مجموع از ژلاتین فانوس ماهی می‌توان به عنوان یک منبع اقتصادی و حلال در بسیاری از صنایع، با رویکرد بیوتکنولوژی، به جای ژلاتین خوک و گاو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of physicochemical properties of gelatin extracted from lantern fish (Benthosema pterotum, Alcock 1890) and Bovine Gelatin

نویسندگان [English]

  • F. Asgarzadeh
  • M. Ataei
  • N. Choobkar
چکیده [English]

In this study, for the first time, lantern fish gelatin (Benthosema pterotum, Alcock 1890) was extracted and the composition (moisture, ash, protein), gel strength, gelling and melting temperature of extracted gelatin was investigated and compared with those of the commercial bovine gelatin pourchased from market. The two gelatin samples were also compared in terms of color properties. Moisture and ash content of lantern fish gelatin were significantly higher than commercial gelatin. The result of measurement indicates that moisture and ash content of lantern fish gel were 8/2 ± 0/1 % and 3/2 ± 0/1 %, respectively. Protein content of the bovine gelatin (91/71 ± 0/1 %) was significantly higher than lantern fish gelatin (86/3 ± 0.1 %) (p<0/05). The gelling temperature and gelling time of the lantern fish gelatin (135 sec ± 2.0, 23 ± 0.5 °C), due to its low hydroxyproline content, was significantly lower than bovine gelatin (150 Sec ± 1.0, 26 ± 0.5 °C) which is due to fish gelatin nature. A significant difference between the gel strength of lantern fish (45 ± 1/00 gr) and bovine gelatin (240 ± 1/2 gr) was observed (p<0/05) and also bovine gelatin had better quality in terms of color factors than the gelatin extracted from lantern fish. Overall, lantern fish gelatin can be used in many biotechnological industries, as an economical and halal gelatin source, instead of pig and bovine gelatin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gelatin
  • Lantern Fish
  • Physicochemical properties
  • Gel Strength