دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372 
4. نقش شوری در میزان رشد و قدرت تحمل ماهی بنی Barbus sharpeyi

صفحه 45-55

شهربانو عریان؛ جعفر سیف آبادی؛ شهلا جمیلی