نویسنده = وحید یگانه
تعداد مقالات: 6
1. یافته علمی کوتاه: گزارش موردی سندرم لکه سفید چشمی در پیش مولدین پرورشی میگو پاسفید غربی (Litopenaus vannamei)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 159-162

امراله قاجاری؛ مریم میربخش؛ وحید یگانه؛ آذر صیدی


2. نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) )

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 35-42

عقیل دشتیان نسب؛ محمد افشارنسب؛ محمدرضا مهرابی؛ وحید یگانه


3. بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-8

محمد افشارنسب؛ عقیل دشتیان نسب؛ وحید یگانه


4. بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 21-32

محمدرضا حسن نیا؛ فرزانه عزیز محسنی؛ وحید یگانه؛ سعید گنجور


6. اثرات رژیمهای مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 33-40

عقیل دشتیان نسب؛ عباس متین فر؛ نادر اسدی سامانی؛ مهراب بنافی؛ وحید یگانه؛ بابک قائدنیا؛ محمد سعید گنجور